O kancelarii

Wszechstronna praktyka

Spółkę Partnerską  Kulesza i partnerzy radcowie prawni i adwokaci tworzy zespół pełnych zapału i chęci, a zarazem doświadczonych prawników świadczących kompleksową obsługę prawną - zarówno przedsiębiorców, jak i Klientów indywidualnych. Aktualnie w skład zespołu wchodzi radca prawny, adwokat oraz aplikant radcowski. 

Relacja z Klientem

Swoim Klientom zapewniamy zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi a także organami administracji publicznej, skarbowej jak również przed innymi instytucjami. Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie naszym Klientom bezpieczeństwa prawnego. Jesteśmy aktywni na wszystkich etapach postępowania, podejmując się wszechstronnego przygotowania sprawy, wnoszenia pism procesowych, udziału w rozprawach, egzekucji orzeczeń oraz prowadzenia negocjacji ugodowych i mediacji.

Udzielamy porad i przygotowujemy opinie prawne w zakresie wszelkich zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń. Staramy się rozwiązać problem od początku do końca. W tym celu, angażujemy zespół pracowników kancelarii. Każde wyzwanie biznesowe naszego Klienta jest również wyzwaniem dla całego zespołu radców prawnych i adwokatów Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia interesów reprezentowanej przez nas strony.

Praca zespołowa

Najwyższy standard świadczonych usług osiągamy w przyjaznym środowisku pracy, dzięki wzajemnemu wsparciu wszystkich partnerów i pracowników Spółki. Cenimy współdziałanie, którego skutkiem jest  wszechstronna ocena przyjętej przez nas sprawy. 

Partnerzy Spółki

Obszar praktyk

§

Prawo spółek handlowych

W ramach prawa korporacyjnego nasza Spółka oferuje szereg usług prawnych, związanych bezpośrednio z szeroko pojętym tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów prawa gospodarczego.  


Więcej
§

Prawo cywilne

Spółka zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, w szczególności sprawami z zakresu odszkodowań. Kancelaria reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę należności - zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed sądami wszystkich instancji.   


Więcej
§

Sprawy spadkowe

W zakresie prawa spadkowego reprezentujemy naszym Klientów przed sądami w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, unieważnienie testamentu. Świadczymy poradnictwo prawne dotyczące sporządzania testamentów, a także uzyskania zachowku. Pomagamy w zakresie wyboru sposobu rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, treści testamentu, a także zastosowania innych instrumentów prawnych np. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.  


Więcej
§

Prawo karne i karno-skarbowe

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojmowanego prawa karnego z uwzględnieniem spraw z zakresu kodeksu wykroczeń i spraw karno-skarbowych.  


Więcej
§

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy – postrzeganego zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Kancelaria zajmuje się usługami w zakresie zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego prawa pracy. Posiadamy doświadczenia w obsłudze stosunków pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także dużych korporacjach. Świadczymy pomoc w sprawach z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy.   


Więcej
§

Sprawy dotyczące nieruchomości

Reprezentujemy Mocodawców w sprawach z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości. W imieniu naszych Klientów podejmujemy działania mające na celu ochronę prawa własności, czy posiadania. Prowadzimy sprawy dotyczące zasiedzenia, ustanowienia służebności, osobistej czy przesyłu, jak również postępowania o ustalenie treści ksiąg wieczystych nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym.


Więcej
§

Sprawy administracyjne

Posiadamy doświadczenie w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym. W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi. 


Więcej
§

Sprawy rodzinne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych - przygotowujemy pozwy o rozwód oraz reprezentujemy Klientów w sądach. Spółka prowadzi również sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego, sprawy o separację i o alimenty oraz z zakresu władzy rodzicielskiej, m.in. sprawy ustalenia kontaktów z dzieckiem. Prowadzimy również sprawy o ubezwłasnowolnienie. 


Więcej
§

Prawo kanoniczne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie poradnictwa prawno-kanonicznego – stwierdzenia nieważności małżeństwa. Udzielamy pomocy w zakresie sporządzania skarg powodowych oraz pism procesowych na każdym etapie postępowania przed właściwym trybunałem kościelnym.


WięcejNapisz do nas