Prawo cywilne


Spółka zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, w szczególności sprawami z zakresu odszkodowań. Kancelaria reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę należności - zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed sądami wszystkich instancji. 

 

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń od zakładów ubezpieczeń, a także innych podmiotów i osób ponoszących odpowiedzialność odszkodowawczą. W szczególności zajmujemy się reprezentacją osób poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych oraz wszelkich innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w toku postępowania przedsądowego i sądowego. Dochodzimy w imieniu poszkodowanych odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) i szkody materialne.
Kancelaria świadczy ponadto, pomoc w sporach związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości oraz w sytuacjach odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez zakłady ubezpieczeń. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje także dochodzenie roszczeń związanych z nieprawidłowym wyliczaniem polis posagowych, zwrotu kaucji mieszkaniowych, ale również odszkodowań za bezumowne korzystanie z własności prywatnej.
Przyjmujemy do prowadzenia sprawy z zakresu wszelkich szkód, ze wszystkich rodzajów wypadków i innych zdarzeń powodujących odpowiedzialność odszkodowawczą. Kancelaria podejmuje się dochodzenia odszkodowania, na każdym etapie sprawy, również wtedy gdy towarzystwo ubezpieczeń nie uznało swojej odpowiedzialności, bądź zaniżyło wypłatę.

Prawo autorskie

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, rejestracji, ochrony i obrotu znakami towarowymi oraz ochrony baz danych, a także praw autorskich. Doradzamy naszym Klientom przy negocjowaniu i tworzeniu umów licencyjnych, jak również w sprawach uprawnień majątkowych i osobistych autorów do stworzonych dzieł na podstawie polskich przepisów prawa autorskiego oraz konwencji międzynarodowych.

Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną obejmującą:

1) poradnictwo prawne w zakresie prawa autorskiego, w szczególności z dziedziny ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami,
2) prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
3) zastępstwo procesowe w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych,
4) udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi,
5) rejestracje w Urzędzie Patentowym znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych,
6) przygotowanie i weryfikację umów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego oraz umów licencyjnych na używanie znaków towarowych.
7) zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i patentów.

 

Wróć do strony głównej

Napisz do nas