RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także i w Polsce. Należy podkreślić, że wprowadza ono szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

W celu stosowania RODO nasza Kancelaria podjęła szereg działań w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w RODO, w szczególności w zakresie należytego zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych. Wypełniając obowiązki wynikające z RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Kulesza i partnerzy radcowie prawni i adwokaci Sp. p. z siedzibą w Radomiu

ul. Stefana Żeromskiego 62 lok. 9, 26-600 Radom

e-mail: kancelaria@sksp.pl

adres www: www.sksp.pl

 

Działania w imieniu Administratora danych osobowych wykonują partnerzy spółki, tj.: 

1)      adwokat Agnieszka Łozińska-Piekarska – e-mail: agnieszka.lozinska@sksp.pl oraz

2)      radca prawny Łukasz Kulesza – e-mail: kulesza@sksp.pl.

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z 6.07.1982 r. Ustawy o radcach prawnych (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

Pani/Pana dane osobowe będzie zatem przetwarzać w celu:

1) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym prowadzenia korespondencji w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) realizacji umów zawieranych z Administratorem, tj. Kancelarią, w tym: prowadzenia kontaktu telefonicznego i e-mailowego, a także listownego, przesyłanie dokumentów związanych z prowadzonymi przez Kancelarię usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp.,

4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także

5) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Wskazujemy jednocześnie, iż niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

 

3. Prawa przysługujące na gruncie RODO:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – w zakresie w jakim będzie to zgodne z prawem,

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Prawa przysługujące w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody:

Ponadto w związku z udzieleniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo takie przysługuje Pani/Panu w każdej chwili – można z niego skorzystać zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Po wyrażeniu przez Panią/Pana sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, celów wskazanych w pkt. 2 powyżej, tj.:

1) w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (upływu okresu przedawnienia roszczeń),

2) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych - przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, ale nie dłużej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.

 

5. Adresaci danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie upoważnienie do przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania (w tym nienależytą ich ochronę).

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi na rzecz Kancelarii, np. usługi księgowe. Dane te będą przekazywane na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i będą przekazywane jedynie w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne.

 

 6. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Informujemy również,  że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Wróć do strony głównej

Napisz do nas