Prawo spółek handlowych


W ramach prawa korporacyjnego nasza Spółka oferuje szereg usług prawnych, związanych bezpośrednio z szeroko pojętym tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów prawa gospodarczego.

 

Do zakresu świadczonych przez nasz usług w tym zakresie należy m.in.:

1) stała, tzw. bieżąca obsługa spółek prawa handlowego;

2) tworzenie spółek;

3) reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji w KRS;

4) opracowywanie dokumentów korporacyjnych (umowy spółki, statuty, regulaminy spółek);

5) doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, w tym w sprawach dot. zaskarżenia lub uchylenia uchwał organów spółek;

6) negocjowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów handlowych i porozumień;

7) doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych;

8) sprawy korporacyjne, w tym:

  • podwyższanie, obniżanie kapitału;
  • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami;
  • zgłaszanie zmian do rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • organizacja posiedzeń organów spółek - walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, w tym przewodniczenie obradom;
  • sporządzanie dokumentów na zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów;
  • zmiany w składzie organów spółek;
  • obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj.: łączenia się spółek, podziału spółek, przekształcania spółek, likwidacja i upadłość spółek.

Umowy handlowe

Spółka Strzelak Kulesza radcowie prawni i adwokaci zajmuje się profesjonalnym opracowywaniem umów handlowych - zarówno umów nazwanych, jak również umów nienazwanych, a także wszelkich nietypowych umów, występujących w obrocie gospodarczym.

Udzielamy ponadto, wskazówek przy tworzeniu umów oraz konstruujemy umowy zgodnie z wymaganiami naszych klientów. Dokonujemy również dokładnych analiz umów, które zostały przedstawione naszym Klientom do podpisania, jak również prowadzimy negocjacje co do ostatecznych zapisów umownych, które wiązać będą naszych Klientów.

 

Wróć do strony głównej

Napisz do nas